Przeskocz do treści

Zaproszenie

Zarząd ROD "Łagiewniki" zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 11.05.2024 r. w świetlicy zlokalizowanej na sektorze A w Łodzi przy ul. Przyklasztorze 20.

Początek obrad: I termin: 10.00., II termin: 10.35.

Przypominamy :

 1. Zgodnie z paragrafem 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 2. Zgodnie z paragrafem 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 3. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Poniżej przesyłamy regulamin walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego i proponowany porządek obrad.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd ROD "Łagiewniki"

REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Łagiewniki” w Łodzi z dnia 11 maja  2024 roku

Walne zebranie i uczestnicy

 1. W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (dalej: „Zebranie”), może uczestniczyć i brać udział w głosowaniach członek PZD posiadający prawo do działki w ROD „Łagiewniki” w Łodzi (dalej: „ROD”). Bez prawa udziału w głosowaniach w Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów PZD wyższego stopnia oraz zaproszeni przez Zarząd ROD goście.
 2. O ile Statut PZD nie stanowi inaczej, członek PZD posiadający prawo do działki w ROD ma prawo być wybranym do organu ROD oraz jako delegat na okręgowy zjazd delegatów z tym, że osoba nieobecna na Zebraniu może zostać wybrana, o ile przed Zebraniem złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór.
 3. Uchwały i stanowiska Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 5. Rażące zakłócanie przebiegu Zebrania przez uczestnika, może stanowić podstawę do wykluczenia go z udziału w obradach. Wykluczenie następuje poprzez przegłosowanie przez Zebranie wniosku o wykluczenie danej osoby.

Przewodniczący walnego zebrania, Prezydium i wybór komisji

 1. Prezes Zarządu ROD w imieniu Zarządu proponuje Przewodniczącego Walnego Zebrania (dalej: „Przewodniczący”). Kandydatów na Przewodniczącego może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 2. Przewodniczący proponuje liczbę i skład Prezydium Zebrania. Kandydatów do Prezydium może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 3. Zebranie wybiera Komisję mandatową, Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję Wyborczą. Proponowaną liczbę członków oraz kandydatów na członków komisji przedstawia Przewodniczący. Kandydatów na członków może również zgłosić każdy członek PZD uprawniony do udziału Zebraniu. Na członka komisji może być wybrany wyłącznie członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 4. Z Zebrania sporządzany jest protokół obejmujący wszystkie uchwały i stanowiska oraz przebieg Zebrania, a także dyskusji. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.

Przebieg Zebrania

 1. Przewodniczący czuwa nad tym, aby Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem i obowiązującymi w PZD przepisami oraz niniejszym regulaminem.
 2. Przewodniczący ustala kolejność wystąpień i udziela głosu w dyskusji.
 3. Poza kolejnością Przewodniczący zebrania może udzielić głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów PZD wyższego stopnia, członkom ustępujących organów ROD oraz w sprawach formalnych.
 4. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 2 minut.
 5. Ograniczenie czasu wystąpień nie dotyczy: zaproszonych gości, przedstawicieli organów PZD wyższego stopnia oraz członków organów ROD odpowiadających na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 6. Głosowania zarządza i przeprowadza Przewodniczący. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może wyznaczyć do pomocy przy ich liczeniu poszczególne osoby, spośród członków PZD uprawnionych do udziału w głosowaniach na Zebraniu.

Komisje Zebrania

 1. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Zebrania. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu sprawozdanie z prac Komisji i ogłasza ich wyniki.
 2. Komisja uchwał i wniosków rejestruje projekty uchwał i wniosków przedstawione przez Zarząd ROD lub zgłoszone w trakcie Zebrania przez członków PZD. Sprawozdanie z pracy Komisji (przygotowane projekty uchwał itp.) przedstawia Przewodniczący Komisji.
 3. Komisja wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych w wyborach do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową). Kandydatów może zgłaszać osoba uprawniona do uczestniczenia w Zebraniu i udziału w głosowaniach. Przewodniczący Komisji przedstawia na Zebraniu kandydatów zgłoszonych do Komisji.
 4. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej głosowania tajnego w wyborach do organów ROD, WZ powołuje także Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest organizacja, przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku wyborów poprzez przeliczenie głosów. Członkami komisji Skrutacyjnej mogą być członkowie PZD biorący udział w WZ. Członek komisji nie może kandydować w wyborach do organów ROD ani na delegata Okręgowy Zjazd Delegatów (Rejonową Konferencję Przedzjazdowa).
 5. Komisje Zebrania sporządzają protokoły ze swoich prac. Protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu z Zebrania.

Dokumentacja Zebrania, zakończenie zebrania i rozstrzyganie kwestii spornych

 1. Dokumenty (uchwały, stanowiska itd.) z Zebrania podpisuje Przewodniczący wraz z Przewodniczącym Komisji uchwał i wniosków.
 2. Protokół z Zebrania podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
 3. Protokoły z prac komisji Zebrania podpisują wszyscy członkowie komisji.
 4. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania i przy braku sprzeciwu Zebranie ulega rozwiązaniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani w przepisach związkowych, rozstrzyga Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Prezydium Zebrania.

Porządek Obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD „Łagiewniki” w Łodzi z dnia 11 maja 2024  r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku[1].
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r[2].
 12. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 13. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 • Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 • Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
 • Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD[3],
 • Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
 • Uchwalenie realizacji 2 zadań inwestycyjnych i remontowego, w tym partycypacji finansowej działkowców3,
 • Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
 • Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 1. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 3. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 4. Sprawy różne.
 5. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 6. Zakończenie obrad.

[1] Tylko w przypadku, gdy w 2023 r.  przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[2] Jeżeli w ROD planowane jest podjęcie inwestycji lub remontu, to projekt realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), powinien być przedstawiony jako część planu pracy na bieżący rok. Konieczne jest podjęcie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

[3] Tylko w przypadku gdy planowane jest podjęcie takiej uchwały.