Przeskocz do treści

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

Zarząd ROD Łagiewniki zaprasza wszystkich działkowców na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. w Świetlicy Sektor A zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Przyklasztorze 20

Początek obrad :

  • w pierwszym terminie godz. 1000,
  • w drugim terminie godz. 1035

Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w ROD Łagiewniki i wykluczone jest zastępstwo lub  działanie przez pełnomocnictwo.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

02.05.2023r. w godz. 1100-1300

05.05.2023r. w godz. 1600-18.00 .

Zawiadomienia indywidulane zostały Państwu doręczone osobiście, przesłane tradycyjną pocztą (Poczta Polska) lub wysłane za pomocą poczty elektronicznej.

Z pozdrowieniami
Monika Wiśniewska
Prezes ROD Łagiewniki